Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848 ze zm.). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim (dalej BIP Sp Nr 1).

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • wybrane dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, zostały wytworzone przez różne osoby, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, nie można ingerować w ich strukturę, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • dokumenty PDF publikowane są w postaci skanowanych dokumentów przez co dostęp do nich przez czytniki tekstu może być niemożliwy,
 • filmy nie posiadają napisów lub audiodeskrypcji,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • mogą wystąpić elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt, ale są one we fragmentach strony stworzonych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i ich poprawienie może być utrudnione,
 • etykiety wybranych elementów formularza mogą być nieprawidłowo odczytywane przez czytniki ekranu w zależności od stosowanej przeglądarki internetowej,
 • na urządzeniach o mniejszych rozdzielczościach niektóre elementy (np. opisy błędów mogą ulec przemieszczeniu, co może utrudniać ich prawidłowy odczyt,
 • na niektórych elementach w serwisie, fokus klawiatury jest słabo niewidoczny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz testowano witrynę pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do wspomnianej ustawy. Wykorzystano dostępne narzędzie do oceny strony: Tingtun Page Checker – Find Barriers in your Web Page. Z przeprowadzonego testu wynika, że strona internetowa BIP Sp Nr 1 spełnia wymagania w 96,56%. Ostatni test powtórzono 23.09.2020 z takim samym rezultatem.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Stawska – Kostrzak.
 • E-mail: 
 • Telefon: 542521526

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim
 • Adres: ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
 • E-mail: 
 • Telefon: 542521526

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
  Wejście do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 jest usytuowane od ul. Królewskiej 26 w Brześciu Kujawskim. Jest zadaszone i wykonane z 3 stopni schodowych. Z prawej strony od wejścia do szkoły, od strony boiska w segmencie II przygotowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są wykonane zgodnie z prawem budowlanym.
  W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia znajdujące się na parterze. Tutaj znajdują się także czytelnie oznaczone toalety.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Przy placówce (50 – 80 m.) znajduje się parking z wyznaczonymi czterema miejscami postojowymi dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Należy wtedy wyposażyć psa asystującego w uprząż. Opiekun jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez psa asystującego i psa przewodnika.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego