Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. Szkoła realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej ramowe plany nauczania, podstawę programową zajęć edukacyjnych, zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także możliwości psychofizyczne. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez: atrakcyjny i nowatorski proces nauczania i wychowania oraz udział w zajęciach pozalekcyjnych. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez: zapewnienie odpowiednich warunków kształcenia i wychowania dla uczniów szkoły, systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, realizowanie programu wychowawczego szkoły.

Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych przez szkołę możliwości. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na: ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad potrzebującymi takiej opieki uczniami. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują: podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nauczyciele prowadzący te zajęcia, podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury.
Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

Indywidualne formy opieki nad uczniami polegają w szczególności na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, prowadzeniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, prowadzeniu zajęć z gimnastyki korekcyjnej, zapewnieniu możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego, udzielaniu organizacyjnej pomocy w korzystaniu z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w razie stwierdzenia zaistnienia podstaw do ewentualnego obniżenia wymagań edukacyjnych, organizowaniu opieki nad uczęszczającymi do szkoły uczniami niepełnosprawnymi, udzielaniu w miarę możliwości finansowych Szkoły doraźnej lub stałej pomocy finansowej.

Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów w wybranych dziedzinach poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, organizowanie konkursów naukowych i artystycznych.

Szkoła kształtuje postawy patriotyczne, poczucie tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej poprzez ukazanie świata i miejsca człowieka w środowisku przyrodniczym, społecznym i kulturowym, organizuje imprezy o wartościach patriotycznych związanych z narodową tradycją oraz ukazujących wartości kultury europejskiej i światowej, konkursy literackie, olimpiady przedmiotowe, konkursy czytelnicze, artystyczne, sesje popularno-naukowe, spotkania z twórcami, wystawy plastyczne, konkursy muzyczne, imprezy regionalne.

Szkoła organizuje opiekę zdrowotną w zakresie udzielania doraźnej pomocy medycznej, dbałości o higienę i estetyczny wygląd uczniów, propagowanie oświaty prozdrowotnej.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego